Chris Jin
Hang Xu
Qian Xiaohua
Annie Li
Victor Chao
Ryan Pei
Yu Zhang

SAIF Shanghai
Villa +16,
Shanghai Hong Qiao State Guest Hotel,
1591 Hong Qiao Road,
Shanghai 200336,
People’s Republic of China
(T) 86. 21.6295.2768
(F) 86.21.6295.2783